free life stytle
since1974
 

» Znajd? rozmiar przedsionka

» Jaki przedsionek wybra?

INACA oferuje du?y wybór przedsionków o bardzo zró?nicowanych w?a?ciwo?ciach, zaprojektowanych tak, aby spe?ni? specyficzne potrzeby ka?dego u?ytkownika pojazdów kempingowych. Aby podj?? decyzj? dotycz?c? wyboru modelu z naszej gamy, nale?y mie? na uwadze bardzo zró?nicowane aspekty, jak na przyk?ad rodzaj wyjazdu, miejsce kempingowe, lokalny klimat, w jaki sposób b?dzie wykorzystywany przedsionek itd. Wa?ne jest wybranie najbardziej odpowiedniego modelu. (Znaczenie w?a?ciwego wyboru przedsionka) Wobec w?tpliwo?ci zach?camy do podzielenia si? nimi z naszymi dystrybutorami; zapewni? Pa?stwu profesjonaln? obs?ug? i pomog? w wyborze.

» Jaki rozmiar jest odpowiedni dla mojego pojazdu kempingowego?

Po zamówieniu przedsionka nasi dystrybutorzy zapytaj? o mark?, model i rok produkcji pojazdu kempingowego. Te dane pomog? w okre?leniu rozmiaru odpowiedniego dla niego przedsionka.
Na wypadek gdyby Pa?stwu brakowa?o której? z tych danych, INACA udost?pnia uporz?dkowan? list? swoich przedsionków w postaci tabel odpowiadaj?cych wymiarom obwodu poszczególnych pojazdów kempingowych. Patrz tabela »

» Jak sprawdzi? wymiary obwodu?

Najpierw nale?y wypoziomowa? pojazd i unieruchomi? go na po??danej wysoko?ci. Po ustawieniu pojazdu na p?askiej powierzchni nale?y zmierzy? d?ugo?? listwy oraz odleg?o?? dziel?c? j? od pod?o?a po obu stronach, zgodnie z czerwon? lini? na poni?szym rysunku. Sumuj?c odcinki od punktu A do punktu B, otrzymujemy obwód naszej przyczepy kempingowej. Nast?pnie nale?y wyszuka? w tabli odpowiadaj?cy mu rozmiar.
W przypadku zadasze? gamy SPORT (zimowych, przedsionków itd.) i zadasze? do modu?ów ta warto?? nie ma znaczenia, gdy? decyduj?cym aspektem jest wysoko?? prowadnicy aluminiowej w stosunku do pod?o?a.
Przyk?ad: Je?li zmierzony obwód przyczepy do pod?o?a (od A do B) to 837 cm, odpowiadaj?cy mu rozmiar to T-850.

 

 talles

 

» Uwagi na temat ogromnego znaczenia rozmiarów i obwodów

Nale?y zachowa? wyj?tkow? uwag? podczas wykonywania pomiarów obwodu i udost?pniania danych przyczepy dystrybutorowi. Prawid?owy wymiar rozmiaru jest zasadnicz? kwesti? dla odpowiedniego monta?u zadaszenia.

W przypadku wykrycia nieprawid?owego rozmiaru zadaszenia, niepasuj?cego do posiadanego pojazdu kempingowego (zadaszenie zbyt krótkie lub zbyt d?ugie), nale?y je natychmiast zdemontowa? i zapakowa? w oryginalne opakowanie.

W zale?no?ci od poszczególnych rozmiarów zadasze?, przedni panel mo?e mie? ró?ne roz?o?enie. Ma to na celu zapewnienie optymalnej funkcjonalno?ci i przestrzeni dla poszczególnych d?ugo?ci ?ciany przedniej. Aby unikn?? przykrych niespodzianek, nale?y uwa?nie zapozna? si? z wykresem podaj?cym odpowiednie rozmiary.

» Tabela obwodów

 

    Obwód /cm        
      Rozmiar     
736-760 R-750
761-785 R-775
786-810 S-800
811-835 S-825
836-860 T-850
861-885 T-875
886-910 U-900
911-935 U-925
936-960 V-950
961-985 V-975
986-1010 W-1000
1011-1035 W-1025
1036-1060 X-1050
1061-1085 X-1075
1086-1110 Y-1100
1111-1135 Y-1125
1136-1160 Z-1150
1161-1185 Z-1175
1186-1210 ZZ-1200
1211-1235 ZZ-1225

» Znajdź rozmiar przedsionka

Chcesz wiedzieć jakiego rozmiaru przedsionka potrzebujesz? Podaj model i rok produkcji swojej przyczepy kempingowej, a wyświetlą się pasujące przedsionki.
Obwód/cms Rozmiar
736-760 R-750
761-785 R-775
786-810 S-800
811-835 S-825
836-860 T-850
861-885 T-875
886-910 U-900
911-935 U-925
936-960 V-950
961-985 V-975
986-1010 W-1000
1011-1035 W-1025
1036-1060 X-1050
1061-1085 X-1075
1086-1110 Y-1100
1111-1135 Y-1125
1136-1160 Z-1150
1161-1185 Z-1175
1186-1210 ZZ-1200
1211-1235 ZZ-1225